Podmínky účasti v kurzech a na workshopech pořádaných ZEÚS, z.ú.

  1. Přihlášení do kurzu či workshopu (dále jen "kurzu") je zrealizováno odesláním závazné přihlášky a úhradou kurzovného. V případě, že objednatel neuhradí fakturu do termínu splatnosti, bude vyzván k neprodlené nápravě. Pokud ani poté nebude kurzovné uhrazeno a objednatel nebude poskytovat potřebnou součinnost, vyhrazuje si poskytovatel právo považovat jeho objednávku za bezpředmětnou a místo v kurzu nabídnout jinému zájemci.
  2. Poskytovatel kurzu (ZEÚS, z.ú.) vydá přihlášenému účastníkovi potvrzení o přihlášení a zavazuje se mu poskytnout zakoupenou službu v dohodnutém termínu a rozsahu a za dodržení těchto Podmínek, jejichž znění bude součástí potvrzení.
  3. Účastnické místo v kurzu je přenosné, účastník jej může v případě potřeby i bez udání důvodu komukoliv přenechat, je však třeba o tom informovat bez prodlení poskytovatele kurzu.
  4. Poskytovatel se zavazuje vydat účastníkovi kurzu po jeho úspěšném absolvování certifikát o absolvování kurzu.
  5. Pro všechny kurzy jsou stanoveny následující storno poplatky: více než 60 dnů před dnem zahájení kurzu 10% výše kurzovného, 60-31 dnů před dnem zahájení kurzu 20% výše kurzovného, 30-15 dnů před dnem zahájení kurzu 50% výše kurzovného a méně než 15 dnů před dnem zahájení kurzu 100% výše kurzovného. Pokud to umožní situace, poskytovatel kurzu se bude snažit nabídnout uvolněné místo jinému zájemci; v případě úspěšného obsazení místa pak bude i ve lhůtě kratší než 60 dnů účtován storno poplatek  10% výše kurzovného.
  6. V případě zásahu vyšší moci, který znemožní konání kurzu v dohodnutém termínu a rozsahu, se poskytovatel kurzu zavazuje přihlášenému účastníkovi vrátit kurzovné v plné výši nebo mu po dohodě nabídnout jiný vhodný termín konání kurzu.
  7. Poskytovatel kurzu si vyhrazuje právo bez náhrady z kurzu vyloučit osoby zjevně nezpůsobilé účasti v kurzu (např. osoby pod vlivem návykových látek) nebo osoby hrubým způsobem narušující průběh kurzu a znemožňující tak plnění služby vůči ostatním účastníkům.